Изкушавам се да започна тази статия с припева на една една детска песничка - "Подаръци ще има за всички от сърце!"

И така, новината е ясна - Националният план за възстановяване и устойчивост на Република България е приет. Ще разгледаме каква част от него засяга домашните фотоволтаични системи за собствена консумация и какви са мерките, предвидени за тяхното развитие.

Нека започнем с цитат от самия план. Конкретните мерки са описани в точка 2.Б.1 - Нисковъглеродна икономика, подточка г) Реформи и инвестиции, Инвестиция 2: Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради. Текстът гласи:

 

Изграждане на фотоволтаични системи до 10 kW. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на отделно домакинство се предвижда да е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева. Енергийно бедни домакинства, могат да кандидатстват за безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. В случай на техническа възможност за използване на акумулатори домакинствата могат да ги включат в проекта за фотоволтаична система, доколкото не се надхвърля прага от 15 000 лв. Домакинствата могат да инсталират фотоволтаични инсталации, чиято мощност надхвърля 10 кW и стойност от 15 000 лв., но безвъзмездното финансиране е ограничено до 15 000 лв. Общият планиран ресурс е 240.0 милиона лева (140.0 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 100.0 милиона лева национално и частно съфинансиране) с период на изпълнение 2022-2025 г. Държавна помощ: Крайни бенефициенти по дейностите от проекта са домакинства и не се прилага режим на държавна помощ

 

Първото, което прави впечатление, е повишената мощност на системите - от 4kW в първоначалните версии на плана, максималната мощност е увеличена на 10kW, което прави всички фотоволтаични системи, публикувани на нашия сайт, напълно подходящи за финансиране. 10kW наистина са достатъчни за нуждите на едно домакинство, като в плана дори няма граничение за максималната мощност, доколкото е посочено, че могат да се инсталират инсталации, чиято мощност надхвърля 10 кW, но безвъзмездното финансиране е ограничено до 15 000 лв.

Второто позитивно нещо, е допускането на финансиране на системи с акумулаторни батерии. Така дори и сравнително скъпи системи, като Hybrid 7500, също ще могат да кандидатстват за финансиране по проекта. 

Нека предположим, че средната цена на оборудването на една система ще е около 9000лв за системите без батерия (например BOOST 6000), и около 14000 за системите с батерия (Hybrid 5000). Ако добавим още около 3000 лв за разходи за проектиране и инсталация, общата стойност на система без батерия ще стане около 12000 лв. 70% финансиране би покрило 8400 лв от тази стойност, а останалите 3600 ще бъдат заплатени от домакинството. Така предвидените 240 милиона лева ще са достатъчни за изграждането на над 28000 системи. Дори и да предположим, че повечето системи ще са с батерии и ще се използва максималната сума от 15000лв, броят на системите отново е доста висок - 16000, изградени до края на 2025.

Аналогично една система с батерия, която би струвала около 17000лв, може да получи финансиране от 11900лв, а за домакинството ще остане да заплати 5100лв. Имайки предвид, че такава система ще произведе около 6500kWh електроенергия годишно, на стойност по сегашните цено от около 1600лв, то тази инвестиция ще е със срок на възвръщаемост малко повече от три години, при планиран експлоатционен срок от 10 и повече години.  Това неминуемо ще доведе до засилен интерес към фотоволтичните системи за собствена консумация и броят им ще нарастне значително, каквато е и целта на плана.

Остава да видим как ще бъде реализирано подпомагането на практика, каква ще е процедурата за кандидатстване и коя държавна институция ще администрира процеса.

Всеки, който има интерес към изграждането на фотоволтаична система с безвъзмездно финансиране по плана за въстановяване и развитие може да последва нашата Фейсбук страница https://www.facebook.com/photosolar.bg, където ще публикуваме атуалните новини и процедурите, по които ще може да се кандидатства.