Приема на документи за кандидатстване по процедурата за финансиране на фотоволтаични централи за собствена консумация за домакинствата започна!

Могат да участват домакинства, които живеят във всяко населено място на територията на България. По проекта може да се финансира закупуване на фотоволтаична система с мощност до 10 kWp, включително със система за съхранение на електрическа енергия, като размера на безвъзмездната помощ е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв с ДДС.

 

Изисквания към кандидата:

1) Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено жилище - еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда.

2) Да е собственик на жилището, с което кандидатства, а в случай че е съсобственик и притежава по-малко от 51 % идеални части, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци.

Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51 % идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата.

3) Жилището, с което се кандидатства, трябва да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община.

4) Постоянният адрес на Кандидата трябва да е в жилището, с което кандидатства – ако адреса не е вписан в личната карта, трябва да се предостави документ от общината, че това е постоянния адрес на лицето.

5) Жилището, с което се кандидатства, трябва да се ползва само за жилищни нужди.

6) На адреса на жилището трябва да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице – независимо дали фирмата се води на кандидата или на друго лице.

7) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда той следва да има и съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части).

8) В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението.

9) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура.

10) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда следва да има проектни решения по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части "Конструкции", "Електро" и/или "ОВК" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава). В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда следва да има издадено разрешение за строеж за изграждането на фотоволтаична система до 10 kWp.

11) Да представи оферта за доставка и монтаж на фотоволтаичната система, която включва ценовите параметри на доставката и монтажа и данни за техническите параметри на системата, отговарящи на минималните изисквания, посочени в Приложение A към условията за кандидатстване, или по-добри от тях.

12) Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

 

Какви са необходимите документи:

1) Към предложението за изпълнение на инвестиция Кандидатът трябва да представи Декларация при кандидатстване относно изпълнение на критерии за допустимост и липса на основания за недопустимост (Приложение G).

Както и заверени копия на следните документи:

2) Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин на трета държава.

3) Документ за постоянен адрес на Кандидата, когато постоянният адрес не е вписан в личната карта.

4) Документ/и, въз основа на които може да бъде установена собствеността на жилището в собствена еднофамилна сграда или многофамилна сграда, за която се кандидатства.

5) Декларация за съгласие от съответния/ите съсобственик/ци (Приложение Н) – когато е приложимо.

6) Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината по местонахождението на недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията, по Закона за местните данъци и такси.

7) Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Документът се прилага, само когато жилището се намира в сграда в многофамилна сграда в режим на етажна собственост.

8) Фактури (в т.ч. електронни) за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6 месеца, като 6-те месеца са тези преди подаването на проекта или преди пускането в експлоатация на фотоволтаичната система.

9) Разрешение за строеж, когато Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда.

10) Когато Кандидатът е собственик на жилище в еднофамилна сграда - проектни решения по чл. 151, ал. 10, изречение първо от ЗУТ (части "Конструкции" и "Електро" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава)

11) Оферта за доставка и монтаж на фотоволтаичната инсталация.

 

 

Допустими дейности по процедурата:

По настоящата процедура са допустими за финансиране дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.

 

Как да се подготвите за кандидатстване по процедурата (за еднфамилни жилищни сгради)?

 

1. Трябва да се обърнете към проектант за подготовка на проектните решения в части "Конструкции" и "Електро". При подготовката на тези документи проектантите по съответните части следва да се съобразят с минималните технически изисквания на инсталацията, указани в Условията за кандидатстване по процедурата. Можете да позвате нашите услуги относно изготвянето на проектните решения, като се свържете с нас.

2. Докато чакате да станат готови двете проектни решения е добре да проверите в общината дали всички данъци за жилището са платени и дали вашите осигуровки са платени. Ако има неплатени – платете ги, тъй като кандидата физическо лице не следва да има никакви задължения към общината или държавата.

3. След като сте събрали документите по предходната точка и проектните решения са готови, ще ви предоставим оферта за доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на системата. Техническите параметри на оборудването, включено в офертата, надвишават минималните технически изисквания, които са посочени в условията за кандидатстване по процедурата, и би следвало да бъдат оценени с повече точки при разгледжането на предложението.

4. Трябва да подадете декларация в общината (задължително с входящ номер) за изграждането на фотоволтаичната централа, като към нея приложите проектните решения.

5. Попълвате задължителните декларации по процедурата и прилагате заверени копия на документите от списъка по-горе.

6. Подавате проекта и документите към него в системата ИСУН 2020 с Ваш КЕП или КЕП на упълномощено лице ( в случай, че Вие не разполагате с КЕП).

След одобрението на проекта всеки кандидат разполага с до 18 месеца, за да реализира проекта.

Повече информация: Примерни оферти и цени на изграждане на фотоволтаична система.